SA Elva Laste- ja Perekeskus osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust:
• alla 16-aastastele puuet taotlevatele või puudega lastele ja nende peredele,
• alla 18-aastastele lastele, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajajaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ning andnud hinnangu tema sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse suunamise vajaduse kohta olenevalt puude olemasolust.

Teenuse osutamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamiskiri. Kõik vajaliku teenuse taotlemiseks leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee

SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSED, MIDA OSUTATAKSE

Teenusevajaduse hindamine ja planeerimine
• Tegevusvõime ja osalusvõime hindamine
• Kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamineHinnangu koostamine koostöös isiku või isiku esindajaga
• Vajaduse korral motiveerimine rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks
Hindamise ja hindamistulemused ja/või planeeritavad tegevused fikseeritakse rehabilitatsiooniplaani või – programmi tegevuskavas.

Füsioterapeudi teenus
• Isiku liikumisvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning keskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine)
• Individuaalset liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine.
• Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas.
• Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele.

Sotsiaaltöötaja teenus
• Nõustamine ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et soodustada isiku edaspidist toimetulekut.
• Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Eripedagoogi teenus
• Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega.
• Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum).
• Abivahendite vajaduse tuvastamisel vajaliku spetsialisti soovitamine.

Logopeedi teenus
• Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine.
• Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine.
• Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.
• Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel.

Psühholoogi teenus
• Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.
• Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine.
• Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks.
• Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Loovterapeudi teenus
• Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine isiku tegevusvõime arendamiseks.
• Isiku ja tema võrgustikuliikmete konsulteerimine loovtegevuste rakendamiseks isiku tegevusvaldkonnas.

Õe teenus
• Tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine.
• Isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks.
• Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel lähtuvalt terviseseisundist.
• Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
• Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.
• Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.

Kõik spetsialistid osalevad rehabilitatsiooniprotsessi juhendamises ja võrgustikutöös ning rehabilitatsiooni tulemuste hindamises osutades järgmisi teenuseid:
• Isiku ja tema võrgustiku konsulteerimine ja juhendamine
• Isiku seostamine teenustega rehabilitatsiooniprotsessis juhtumikorralduse põhimõttel
• Isiku motiveerimine, jõustamine ja toetamine ja teenuse mõjususe analüüsimine
• Rehabilitatsiooni eesmärkide ja tegevuskava muutmine või täiendamine meeskonnatöö tulemusena
• Rehabilitatsiooniprotsessi seire ja meeskonnatöö tulemusena mitme spetsialisti tehtavad vahehindamised
• Teenuse tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine rehabilitatsiooniprotsessi lõpus, vajaduse korral seostamine teiste teenuste osutajatega.