SA Elva Laste- ja Perekeskus osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust puuet taotlevatele või puudega lastele ja nende peredele Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud halduslepingu alusel.

 • Teenuse osutamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamiskiri. Kõik vajaliku teenuse taotlemiseks leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
 • Teenuse osutamise asukoht: Järve 1, Elva, Tartumaa
 • Teenuse saamiseks on vajalik eelregistreerimine E-R 8.00-16.30 telefonil 5749 5499 või e-posti teel pereteenused@elva.ee

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid, füsioterapeut, med.õde

 • Kai Räisa – sotsiaaltöötaja
 • Jaana Unt – õde, meeskonna juht
 • Maris Knuut – sotsiaaltöötaja, loovterapeut
 • Janne Marita Kabanen – psühholoog
 • Anita Pallon – logopeed
 • Maire Ingi – logopeed, eripedagoog
 • Sirje Ruus – pedagoog
 • Tiina Soo – psühholoog
 • Triin Ulst – psühholoog
 • Mari-Liis Luukas – füsioterapeut
 • Lilian Pai – eripedagoog
 • Gerda Kiipli-Hiir – sotsiaaltöötaja
 • Keitli Ainson – psühholoog

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused, mida SA Elva Laste- ja Perekeskuses osutatakse on:

Teenusevajaduse hindamine ja planeerimine

 • Tegevusvõime ja osalusvõime hindamine
 • Kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine
 • Hinnangu koostamine koostöös isiku või isiku esindajaga
 • Vajaduse korral motiveerimine rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks

Hindamise ja hindamistulemused ja/või planeeritavad tegevused fikseeritakse rehabilitatsiooniplaani või – programmi tegevuskavas.

Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö

 • Isiku ja tema võrgustiku konsulteerimine ja juhendamine
 • Isiku seostamine teenustega rehabilitatsiooniprotsessis juhtumikorralduse põhimõttel
 • Isiku motiveerimine, jõustamine ja toetamine ja teenuse mõjususe analüüsimine

Rehabilitatsiooni tulemuste hindamine

 • Rehabilitatsiooni eesmärkide ja tegevuskava muutmine või täiendamine meeskonnatöö tulemusena.
 • Rehabilitatsiooniprotsessi seire ja meeskonnatöö tulemusena mitme spetsialisti tehtavad vahehindamised.
 • Teenuse tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine rehabilitatsiooniprotsessi lõpus, vajaduse korral seostamine teiste teenuste osutajatega.

Füsioterapeudi teenus

 • Isiku liikumisvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning keskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine).
 • Individuaalset liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine.
 • Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas.
 • Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele.

Sotsiaaltöötaja teenus

 • Nõustamine ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et soodustada isiku edaspidist toimetulekut.
 • Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Eripedagoogi teenus 

 • Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega.
 • Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum).
 • Abivahendite vajaduse tuvastamisel vajaliku spetsialisti soovitamine.

Logopeedi teenus 

 • Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine.
 • Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine.
 • Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.
 • Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel.

Psühholoogi teenus 

 • Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.
 • Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine.
 • Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks.
 • Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.