SA Elva Laste- ja Perekeskus osutab nõustamiskeskuse teenuseid
• kõigile lastele ja nende peredele, kellel on selleks vajadus,
• koostöös Elva Vallavalitsusega Elva valla lastele ja nende peredele, kellel on selleks vajadus.

NÕUSTAMISKESKUSES OSUTATAVAD TEENUSED

Perenõustamine (kestus kuni 90 minutit)
Esmane vastuvõtt 50.-
6 korda 270.-
10 korda 400.-
Perenõustamine väljaspool spetsialisti tööaega 100.-
Perenõustamine on suunatud lahendamaks probleeme, mis tekivad inimesel suhetes oma lähedaste ning teiste oluliste inimesetega. Fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ja suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nenedega toimetulek. Perenõustamisest on abi kõikidel juhtudel, mil eesmärgiks on peresisese toetuse suurendamine. Samuti sobib ta abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendmisel.

Perelepitus (esmane nõustamine kuni 90 minutit, korduv nõustamine kuni 45 minutit)
Esmane vastuvõtt 65.-
Korduv vastuvõtt 35.-
Perelepitus on teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Selle käigus lepitakse kohtuväliselt kokku laste elukohta, teise vanemaga kohtumisi ja elatise maksmist puudutavates küsimustes. Perelepituses keskendutakse probleemide lahendamisele tulevikku vaadates.

Mänguteraapia (kestus 45-60 minutit)
Esmane vastuvõtt 23.-
6 korda 120.-
10 korda 180.-
Mänguteraapia on eelkõige mõeldud lastele vanuses 3-16 aastat, kes saavad läbi mänguliste teraapiaprotsesside parandada keskendumisvõimet, tõsta enesehinnangut ning arendada sotsiaalseid ja kognitiivseid oskuseid. Mänguteraapia sobib toetavaks teraapiaks paljude erinevate murede ja probleemide puhul.

Loovteraapia (kestus 45-60 minutit)
Esmane vastuvõtt 25.-
6 korda 135.-
10 korda 200.-
Loovteraapia on eesmärgipärane ja planeeritud tegevus, kus rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid eesmärkide saavutamiseks. Teraapia võimaldab suhtlust neil juhtudel, kui verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu. Loovtegevuste abil toetatakse isiku sotsialiseerumist, suhtlemisjulgust, enesetunnetuse arengut ning arendatakse üld- ja peenmotoorikat, silma- ja käe koostööd.

Logopeedi teenus ( kestus 45-60 minutit)
Esmane vastuvõtt 25.-
6 korda 135.-
10 korda 200.-
Koduvisiit 40.-
Logopeedi teenuse käigus arendatakse kõne-eelset kommunikatsiooni ning arendatakse või taastatakse verbaalset ja/või alternatiivset kommunikatsiooni.

Eripedagoogi teenus (kestus 45-60 minutit)
Esmane vastuvõtt 25.-
6 korda 135.-
10 korda 200.-
Koduvisiit 40.-
Eripedagoogi teenuse käigus arendatakse eripedagoogiliste võtetega kognitiivset-, kommunikatsiooni-, sotsiaalseid, õpi- ja muid oskusi.

Psühholoogi teenus (kestus 45-60 minutit)
Esmane vastuvõtt 25.-
6 korda 135.-
10 korda 200.-
Psühholoogi teenuse eesmärgiks on isiku ja tema lähivõrgustiku psühholoogilise toimetuleku säilitamine ja parandamine, mille käigus arendatakse isiku potentsiaali ja valmisolekut eakohasteks tegevusteks.

Füsioterapeudi teenus (kestus 45-60 minutit)
Esmane vastuvõtt 25.-
6 korda 135.-
10 korda 200.-
Koduvisiit 40.-
Füsioterapeudi teenuse eesmärgiks on toetada ja arendada isiku füüsilist iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes. Teenuse käigus hinnatakse isiku liikumisvõimet, tegevuskeskkonda ja abivahendi vajadust ning koostatakse individuaalne füsioterapeutiline programm.

Õe teenus (kestus 45-60 minutit)
Esmane vastuvõtt 25.-
Korduv vastuvõtt 20.-
Õe teenuse käigus õpetatakse ja nõustatakse isikut tervise ja enese eest hoolitsemisel, haiguse ja sümptomitega toimetulekul ning juhitakse tema riskikäitumist.

Võrgustikukohtumine (kestus kuni 90 minutit, kus osalevad kuni kolm spetsialisti)
Hind 60.-
Tugiteenus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele ja lastekaitsespetsialistidele või lastega tegelevatele asutustele.